Mercy Corps Türkiye tarafından uygulanmakta olan MALUMAT Programı, Suriyeli mülteciler ve onlara ev sahipliği yapan toplulukların ihtiyaç duydukları bilgilere ulaşmalarını, yerel aktörler ve sivil toplum örgütleri tarafından sağlanan hizmetlere erişimlerini kolaylaştırmayı ve gençlerin katılımıyla mülteciler için sağlanan toplum temelli hizmetleri yürütmeyi amaçlamaktadır.

IDEMA, Malumat programı kapsamında yürütülmüş olan çalışmaların etkisinin ve belirlenen hedeflere ulaşma yolundaki ilerlemelerin ölçülmesine yönelik Dış Değerlendirme çalışmasını gerçekleştirmiştir. Bu kapsamda sahada proje faydalanıcıları ile odak grup görüşmeleri gerçekleştirilmiş ve anketler uygulanmıştır. Bunun yanı sıra paydaşlar ile proje faaliyetlerine yönelik yarı yapılandırılmış mülakatlar gerçekleştirmiştir. Saha çalışmalarında ortaya çıkan nicel ve nitel veriler uzman ekibimiz tarafından analiz edilmiş ve uygulama önerilerini de içeren Dış Değerlendirme raporu hazırlanmıştır.